Jdu do školy Výuková hra CZ

TechSophia

Educational

cz.techsophia.schoolreadiness

Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: Je dítě připraveno na školu? Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky. Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. * Plná verze ZDARMA * Český dabing * Přizpůsobeno pro předškoláky * Úkoly propojené animovaným příběhem * Lze vytvořit profily pro více dětí na jednom zařízení * Rodič získává informace o tom, jak si předškolák v jednotlivých oblastech vedl * Podporuje rozvoj: *** Zrakového vnímání *** Sluchového vnímání *** Matematických dovedností *** Prostorové orientace *** Časové vnímání *** Myšlení a řeči Vzdělávací obsah aplikace a zpětná vazba pro rodiče byly sestaveny odborným týmem vedeným psychologem a speciálním pedagogem. Spolu s aplikací byl rovněž spuštěn portál o vzdělávání a výchově www.uceni-v-pohode.cz. Na něm mimo jiné naleznete více informací k této aplikaci, odborné články, videa nebo pracovní listy. Hra pro předškoláky Jdu do školy byla vytvořena ve společnosti TechSophia. Aplikace vznikla s podporou: Nadace Karla Janečka Fakulty informačních technologií při ČVUT Stažením software Jdu do školy vyjadřujete souhlas s licenční smlouvou, jejíž plné znění je zde: http://bit.ly/jduDoSkolyEULA-A Uživatel smí software využívat pouze nekomerčně (neprodávat jej, nepronajímat etc.) Upozornění: Délka hry odpovídá cíli: pomoci napovědět (ideálně během jednoho zahrání) jak si v kterých oblastech dítě vede Shrnutí výsledků předškoláka v aplikaci je pouze orientační, nenahrazuje odbornou konzultaci. Doporučujeme hrát v klidném prostředí a přesvědčit se, zda dítě dobře rozumělo zadání. Pamatujte, každý měsíc věku dítěte hraje roli v jeho připravenosti na školu. Určeno především pro zařízení typu tablet. Na ostatních může velikost displeje ovlivnit kvalitu hratelnosti. Děkujeme za Vaši pozornost, dejte nám sem prosím do hodnocení vědět, jak se Vám a Vašim dětem naše výuková hra pro předškoláky líbila. Vaše názory nám velmi pomáhají při dalším rozvoji. Tým TechSophia/div

Unique educational app for children 5-7 years old, helping to answer the question: Is the child ready for school? The parent learns how a child performs tasks in areas that are crucial for a successful start to their schooling. The aim of the application is also a fun way to encourage the development of cognitive functions of children. * Full Version Free * Czech dubbing * Adjusted for Preschoolers * Tasks Linked animated story * You can create profiles for multiple children in one device * A parent receives information on how your preschooler in various fields led * Supports Development: *** visual perception *** auditory perception *** mathematical skills *** The spatial orientation *** Time perception *** Thought and Speech Educational content applications and feedback for parents were compiled by an expert team led by psychologist and a special education teacher.   Along with the application was also launched portal on education and training www.uceni-v-pohode.cz. On it you can also find more information about this application, technical articles, videos and worksheets.   Game for Preschoolers Im going to school It was created in the company TechSophia.   The application was created with the support of: Karel Janecek Foundation Faculty of Information Technology at the Technical University Im downloading software to school, you agree to the license agreement, whose full text is here: http://bit.ly/jduDoSkolyEULA-A User may use the software only non-commercially (not to sell, rent etc.)   Notice: The length of the game with the objective: to help tell (ideally during one playing) how the areas where the child leads Summary of results in pre-school child is only indicative, not a substitute for professional advice. We recommend that you play in a quiet environment and see whether the child understood the task. Remember, every month the childs age plays a role in his school readiness. Principally used in tablets. On the other screen size may affect the quality of gameplay. Thank you for your attention, please let us here in the assessment to know how you and your children, our educational game for preschoolers liked. Your feedback will help in the further development. team TechSophiaAlphabetical

Genres