Cloud Camera S

Viettel IDC

House & Home

com.viettelidc.cloudcamschool

Cloud Camera S là phiên bản phần mềm Cloud Camera dành riêng đối tượng trường học, phần mềm cho phép giám sát và xem lại dữ liệu Camera trên lớp học cho phép phụ huynh quan sát hoạt động các em học sinh, các bé 24/7. Dịch vụ hỗ trợ các dòng thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, máy tính bảng...Cloud Camera S is the software version dedicated Cloud Camera object schools, software that allows monitoring and review data on class camera allows parents to observe activities of students, children 24/7 .Service support lines different devices such as computers, phones, tablets ...Alphabetical

Genres